Jak wygląda system edukacji w Anglii
Edukacja

Jak wygląda system edukacji w Anglii?

Niezwykła różnorodność, wiele poziomów i wysoki poziom nauki – tak w skrócie można opisać system edukacji w Anglii. Występujące w nim założenia co do całego procesu kształcenia przez brytyjską młodzież były przedmiotem zmian w stosownych uchwałach.

System edukacji w Anglii nadzorowany jest przez Departament Edukacji Zjednoczonego Królestwa. Władze samorządowe są odpowiedzialne za wdrażanie polityki na rzecz edukacji publicznej i szkół finansowanych przez państwo na poziomie lokalnym. Anglia ma również tradycję niezależnych szkół (niektóre z nich nazywają się „szkołami publicznymi”) i edukacji domowej; zgodnie z prawem rodzice mogą kształcić swoje dzieci w dowolny dozwolony sposób.

Szkoły finansowane przez państwo są klasyfikowane jako selektywne szkoły średnie lub szkoły ogólnokształcące. Kompleksowe szkoły są dalej dzielone przez finansowanie na bezpłatne szkoły, inne akademie, wszelkie pozostałe szkoły władz lokalnych i inne. Więcej wolności daje się darmowym szkołom, w tym większości szkół religijnych oraz inne akademie w zakresie programu nauczania. Wszystkie podlegają ocenie i kontroli przez Urząd ds. Standardów w Edukacji, Usługach i Umiejętnościach dla Dzieci lub Ofsted.

Obowiązkowa nauka prawa w systemie edukacji w Anglii

Według ustaleń systemu edukacji w Anglii, nauka w pełnym wymiarze godzin jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci w wieku od 5 do 18 lat, zarówno w szkołach państwowych, jak i innych, przy czym dziecko rozpoczynające naukę w szkole podstawowej w ciągu roku szkolnego kończy 5 lat. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do 600 godzin rocznie opcjonalnej, finansowanej przez państwo edukacji przedszkolnej. Można to zapewnić w „grupach zabaw”, żłobkach, środowiskowych ośrodkach opieki nad dziećmi lub klasach przedszkolnych w szkołach.

Wiek, w którym uczeń może zrezygnować z edukacji, jest powszechnie znany jako „wiek opuszczenia” w przypadku kształcenia obowiązkowego. Wiek ten został podniesiony do 18 przez Ustawę o edukacji i umiejętnościach z 2008 roku; zmiana weszła w życie w 2013 roku dla 16-latków i 2015 roku dla 17-latków. Od tego czasu wiek ukończenia szkoły (który wynosi 16 lat) i wiek opuszczenia edukacji (obecnie 18 lat) zostały rozdzielone, ale są zgodne z systemem edukacji w Anglii. Szkolnictwo państwowe i edukacja w szóstej formie są opłacane z podatków.

Obowiązkowe etapy edukacji dzielą się na etap podstawowy (faktycznie obejmujący ostatnią część fakultatywnej i pierwszej części kształcenia obowiązkowego), 4 kluczowe etapy i edukację po
16 roku życia (czasami nieoficjalnie nazywaną piątą fazą kluczową), obejmującą ostatnie 2 lata kształcenia średniego w szkołach.

Etapy systemu edukacji w Anglii

 • Wczesne lata: Nursery i Reception. Uczą się na nich dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Brak obowiązkowych egzaminów

 • KS1: Pierwszy i drugi rok edukacji, uczą się na nim dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Brak obowiązkowych egzaminów

 • KS2: Od trzeciego do szóstego roku edukacji. Uczą się na nim dzieci w wieku od 7 do 11 lat. W ostatnim roku obowiązkowy egzamin SATS

 • KS3: Trwa od siódmego do dziewiątego roku życia. Uczą się na nim dzieci w wieku od 11 do 14 lat. Brak obowiązkowych egzaminów

 • KS4: Od 10 do 11 roku nauki, przeznaczony dla młodzieży w wieku od 14 do 16 lat. W jedenastym roku uczniowie muszą zdać egzamin GCSE

 • KS5: 12 i 13 rok nauki w ramach systemu edukacji w Anglii, przeznaczony dla młodzieży w wieku od 16 do 18 roku życia. Na obu etapach konieczne jest zdanie egzaminu.

Szkoły finansowane przez państwo w systemie edukacji w Anglii

Około 93% dzieci w wieku od 3 do 18 lat kształci się w szkołach finansowanych ze środków publicznych bez ponoszenia opłat (innych niż zajęcia takie jak pływanie, wizyty teatralne i wycieczki terenowe, na które można zażądać dobrowolnej płatności oraz ograniczone opłaty w stanie finansowane ze szkół z internatem). Od 1998 roku w Anglii powstało sześć głównych typów utrzymywanych (finansowanych przez państwo) szkół:

 1. Szkoły akademickie: ustanowione przez rząd pracy w latach 1997–2010, aby zastąpić słabo działające szkoły społeczne na obszarach o wysokim ubóstwie społecznym i gospodarczym. Koszty początkowe są zazwyczaj finansowane ze środków prywatnych, takich jak przedsiębiorcy lub organizacje pozarządowe, przy czym koszty bieżące ponoszone przez rząd centralny i, podobnie jak szkoły Fundacji, są administracyjnie wolne od bezpośredniej kontroli władz lokalnych.

 2. Szkoły społeczne: władze lokalne zatrudniają pracowników szkół, są właścicielami gruntów i budynków szkół i ponoszą główną odpowiedzialność za rekrutację. Odpowiadają wymogom systemu edukacji w Anglii.

 3. Darmowe szkoły: nowo utworzone szkoły w Anglii, założone przez rodziców, nauczycieli, organizacje charytatywne lub firmy, w których istnieje odczuwalna potrzeba miejscowa dla większej liczby szkół. Są one finansowane przez podatników, są nieselektywne pod względem naukowym i bezpłatne, a podobnie jak szkoły i akademie Fundacji, nie są kontrolowane przez władze lokalne. Pierwsze 24 bezpłatne szkoły zostały otwarte jesienią 2011 roku.

 4. Szkoły podstawowe: organ zarządzający zatrudnia personel i ponosi główną odpowiedzialność za przyjęcia. Grunty szkolne i budynki są własnością organu zarządzającego lub fundacji charytatywnej. Fundacja mianuje mniejszość gubernatorów. Wiele z tych szkół było wcześniej szkołami finansowanymi z dotacji w ramach systemu edukacji w Anglii.

 5. Szkoły dobrowolnej pomocy: są powiązane z różnymi organizacjami. Mogą to być szkoły wyznaniowe (około dwóch trzecich Kościoła anglikańskiego – stowarzyszone; prawie jedna trzecia Kościoła rzymskokatolickiego i kilka innych wyznań) lub szkoły nie wyznaniowe, takie jak te powiązane z londyńskimi firmami liberyjskimi.

 6. Dobrowolnie kontrolowane szkoły: prawie zawsze są szkołami wyznaniowymi, a tereny i budynki często są własnością fundacji charytatywnej. Władze lokalne zatrudniają jednak pracowników szkół i ponoszą główną odpowiedzialność za przyjęcia.

Założenia systemu edukacji w Anglii po 16. roku życia

Uczniowie zarówno w szkołach państwowych, jak i w szkołach niezależnych zazwyczaj przystępują do egzaminów GCSE, co oznacza koniec obowiązkowej edukacji w szkole. W grupie wiekowej 16–18 lat kształcenie w szóstej formie nie jest obowiązkowe, ale obowiązkowe kształcenie lub szkolenie do ukończenia 18 roku życia wprowadzono stopniowo w ramach Ustawy o edukacji
i umiejętnościach. Podczas gdy uczniowie mogą nadal opuszczać szkołę w ostatni piątek czerwca, muszą pozostać w edukacji w jakiejś formie do 18 roku życia.

Szkolnictwo wyższe w systemie edukacji w Anglii

Szkolnictwo wyższe w Anglii zapewniają uczelnie wyższe, uniwersytety i prywatne uczelnie. Studenci zwykle uczęszczają na studia jako studenci od 18 roku życia i mogą uczyć się w szerokim zakresie kwalifikacji zawodowych i akademickich, w tym świadectw szkolnictwa wyższego i wyższych świadectw krajowych na poziomie 4, dyplomów szkolnictwa wyższego, wyższych dyplomów krajowych i stopni fundacji w poziom 5, stopnie licencjackie (zwykle z wyróżnieniem) na poziomie 6 i zintegrowane stopnie magisterskie i stopnie naukowe w medycynie, stomatologii i weterynarii na poziomie 7.

Typowy pierwszy stopień oferowany na angielskich uniwersytetach to tytuł licencjata z wyróżnieniem, który według systemu edukacji w Anglii zwykle trwa trzy lata, chociaż w niektórych instytucjach dostępne są również wyższe stopnie zawodowe, zazwyczaj trwające dwa lata (lub ekwiwalent pełnego czasu pracy). Wiele instytucji oferuje obecnie zintegrowany tytuł magistra, zwłaszcza w przedmiotach STEM, jako pierwszy stopień, który zazwyczaj trwa cztery lata. Pierwsze trzy lata są równoległe do studiów licencjackich.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]