Praca tłumacza

Czasowniki modalne język angielski – ćwiczenia

Jedną z dziedzin angielskiej mowy, której nauka w dużym stopniu wpływa na poprawność jej używania są czasowniki modalne. Poniższe ćwiczenia, a także tłumaczenie jego działania pozwoli Ci zaczerpnąć podstaw z tego tematu, dzięki czemu nie będziesz miał problemu z późniejszym ich wykorzystywaniem.

Czasowniki modalne w języku angielskim są oddzielną grupą tej części mowy, które w każdym zdaniu stawiamy przed głównym czasownikiem. Sporym ułatwieniem dla uczących się jest fakt,
że za każdym razem używamy go w takiej samej formie. Służą przede wszystkim do wyrażania swoich emocji, przypuszczeń i opinii, ale przy ich użyciu możemy również opowiedzieć o poszczególnych obowiązkach i umiejętnościach, wydać nakaz, zakaz, prośbę lub prośbę.

Zdania pytające z udziałem czasowników modalnych w języku angielskim tworzymy w znany sposób – poprzez inwersję, czyli zamianę miejscami czasownika posiłkowego i podmiotu. Jeśli chodzi
o zdania przeczące, do czasownika modalnego dodajemy wówczas słówko ,,not”. W ten sposób zostaną one wykorzystane w sposób poprawny gramatycznie.

Wśród ćwiczeń z czasowników modalnych w języku angielskim wyróżniamy:

 • can – móc, oznacza zdolność, prawdopodobieństwo

 • dare – śmieć, mieć czelność, ważyć się

 • may – móc, oznacza prawdopodobieństwo, zezwolenie

 • might – oznacza zezwolenie, używany w czasie przeszłym

 • must – musieć, oznacza przymus, głównie wewnętrzny

 • need – potrzebować, nie musieć

 • ought to – wyraża powinność

 • shall – wyraża ofertę, powinność, przypuszczenie

 • will – wyraża chęć, używany do tworzenia czasu przyszłego

Przykłady wykorzystywania czasowników modalnych w języku angielskim:

I play.
I can play.

The kitchen is here.
The kitchen must be here.

W pierwszym przykładzie czasownik modalny ,,can” służy do opisu umiejętności grania
i oznacza, że osoba wypowiadająca to zdanie potrafi tę czynność wykonać. W drugim przykładzie czasownik odnosi się do ,,być” i opisuje odczucia osoby wypowiadającej względem tego, gdzie według niego znajduje się kuchnia.

Inne przykłady zdań z czasownikami modalnymi w języku angielskim:

 • Tomek can speak English very well – Tomek bardzo dobrze mówi po angielsku.

 • I can’t swim at all – W ogóle nie potrafię pływać.

 • Can you read what is written here? – Czy potrafisz przeczytać, co tu jest napisane?

 • We couldn’t answer all the questions because they were difficult – Nie potrafiliśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania, ponieważ były trudne.

 • Will you be able to come to our party tomorrow? – Czy będziesz mógł przyjść na nasze przyjęcie jutro?

 • It is useful to be able to speak a foreign language – Pożytecznie jest umieć mówić w obcym języku.

 • Did you manage to inisz the report on time? – Czy udało ci się skończyć raport na czas?

Czasowniki modalne w języku angielskim – ćwiczenia

W poniższych ćwiczeniach z czasowników modalnych w języku angielskim podane są trzy opcje wyboru w każdym ze zdań. Zdecyduj, który z nich będzie odpowiadał danemu przykładowi.

 1. Jonathan might/may/can ski really well and he often wins his races.

 2. I might/can/must go to the party but I’m still not sure.

 3. I think you must/should/mustn’t go out more and meet new people.

 4. You don’t have to/mightn’t/mustn’t come with us if you don’t want to.

 5. This is a secret between you and me, so we don’t have to/mustn’t/mightn’t tell anyone.

 6. It’s dangerous to go into deep water if you may not/cannot/shouldn’t swim.

 7. I feel miserable so I have to/can/may stay at home tonight.

 8. I can’t/should/might go out later with my parents but I don’t really know.

 9. All passengers can/must/needn’t remain in their seats and might not/mustn’t/don’t have to use their mobile phones.

 10. Could/May/Should you please phone me in the evening?

 11. To get a driving licence you have to/can/may be over 18.

 12. You should/can/must wear a uniform when you’re in the army.

 13. You needn’t/may/can’t come with me. I can handle it alone.

 14. She must not/can’t/mightn’t come with us because she’s broken her leg.

 15. I didn’t feel very well yesterday. I cannot/couldn’t/mustn’t eat anything.

Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 5]